Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

PONAD BARIERAMI

„Ponad barierami – działania na rzecz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
realizowany w ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych
pn. „Przeciwdziałanie dyskryminacji. Zwiększenie udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno – kulturalnym środowisk lokalnych”Powrót do strony głównej Fundacji