KONKURS FOTOGRAFICZNY "KOCHAĆ CZŁOWIEKA"ANEKS:
1. Wydłużenie terminu składania prac konkursowych do dnia 10 września 2017 roku.
2. Prace konkursowe można wysyłać na adres mailowy: stella.natora@zspnowystaw.pl

I. Organizatorem konkursu jest:
● Fundacja "Nadzieja" oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr2 / koordynatorami są: Ewa Czerniewska i Stella Natora.
II. Tematyka konkursu: kształtowanie pozytywnego wizerunku człowieka jako istoty wrażliwej na otaczający świat, przejawy pozytywnych postaw człowieka wobec drugiego człowieka i tolerancji.
III. Cele konkursu:
● kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród społeczeństwa,
● kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów dzieci niepełnosprawnych.
● wskazanie sposobów pomocy niepełnosprawnym dzieciom,
● podnoszenie wiedzy o niepełnosprawności,
● pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i możliwości zaprezentowania swoich umiejętności uczestnikom konkursu,
● propagowanie pasji fotografii
IV. Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
2. Czas trwania konkursu od 1.06 do 10.09
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych przedstawiających zdjęcia ludzi w różnych sytuacjach życiowych /bez pokazywania twarzy/
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin or zapewnia, że:
● Posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy
● Zgłoszone prace zostały wykonane przez uczestnika i nie kopiują żadnej fotografii stworzonej przez inną osobę
● Nie narusza praw autorskich osób trzecich
● Jedna osoba może zgłosić 3 zdjęcia
5. Format prac: Odbitki, 21x30cm i większe
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wykonane komputerowe metryczki, zawierające następujące dane:
● Imię i nazwisko autora
● Klasę, nazwę szkoły, numer telefonu kontaktowego
● Imię i nazwisko opiekuna
7. Prace konkursowe można składać bezpośrednio u koordynatorów lub wysłać na adres ZSP SP2 82-230 Nowy Staw ul. Gdańska 53. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.Prace konkursowe można wysyłać na adres mailowy: stella.natora@zspnowystaw.pl
V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora
2. Ogłoszenie wyników nastąpi na koniec sierpnia na stronie internetowej FUndacjii oraz na stronie internetowej szkoły
3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac
VI. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu
ZGODA NA UŻYCIE TWARZY DZIECKA:
Zgoda na użycie twarzy dziecka